Nederländsk säkerhetskorsning

Kollisioner mellan cykeltrafikanter och högersvängande tungt fordon är ett trafiksäkerhetsproblem i många av världens städer, så även i Stockholm. Staden har i många fall installerat så kallade cykelboxar vid trafikljus för att öka cyklisters synlighet för förare av större lastbilar. Det är bra och stadens erfarenhet är att det ökar trafiksäkerheten betydligt. Cykelboxar är dock inte helt perfekta och kan inte alltid installeras på ett bra sätt för cykeltrafikanter i alla korsningar. Inom Pilotplats Cykel Stockholm testas och vidareutvecklas därför ett antal nya lösningar för att förbättra samspel mellan förare av tunga fordon och cykeltrafikanter. En av dessa åtgärder som kommer att införas är en så kallad nederländsk säkerhetskorsning. En så kallad nederländsk korsning innebär att cykelbanorna på två korsande gator förbinds med hjälp av en refug som tvingar högersvängande motortrafik till en senare högersväng och på så sätt ökad säkerhet för cykeltrafikanter.

Bakgrund

Högersvängande motorfordon är som sagt ett riskmoment för cyklister som befinner sig i döda vinkeln. Med långa, tunga fordon är riskerna desto högre. Totalt dog 29 cyklister i trafiken i Stockholms stad 2001–2011. Elva av dessa tragedier (39%) inträffade vid kollision med högersvängande lastbil eller buss. I samtliga dödsolyckor med tunga fordon och cykel har bussen eller lastbilen svängt till höger.

Genomförande

För närvarande (maj 2014) pågår ett utredningsarbete för att ta reda på vilka korsningar som ska byggas om med nya innovativa och sannolikt mycket säkrare korsningsutformningar. Ansvariga för genomförande av åtgärderna är Trafikkontoret, Stockholms stad.

Nederlänsk korsning

Modell - Nederländsk korsning.