Samtal om cykel

Cykelparkering: Var ska jag parkera min cykel?

Torsdagen den 20/11 hölls Pilotplats Cykels andra samtal om cykel. Temat var ”Cykelparkering: var ska jag parkera min cykel?” där Pelle Envall, VD på Trafikutredningsbyrån, modererade. Samtalet hade nära 40 deltagare


Jacob Tell, Anna Windal, Sara Nyman och Daniel Normark på Samtal om Cykel den 20/11. Foto: J. Hammarbäck.

Per-Åke Tjärnberg från Trafikkontoret i Stockholms Stad, inledde med att berätta om de nya cykelställ som satts ut inom projektet Pilotplats Cykel, den så kallade Stockholmshagen. Stockholmshagen är en cykelparkering på gatumark. Ställen håller just nu på att utvärderas. Den initiala bilden är att de fungerar väl och används som tänkt. Per-Åke berättade också att staden har ordnat med lösningar så att den nya versionen av Stockholmshagen är mer stöldsäker. Per-Åke berättade också att det blir ett cykelgarage vid Odenplan, detta uppförs inom ramen för byggandet av Citybanan.

Sara Nyman, Trafikförvaltningen (SLL), berättade att SLL har som mål att öka kollektivtrafikandelen av resandet. SLL vill också, liksom Stockhoms stad, öka cykelpendlingen och kombinationsresandet (byte mellan cykel och kollektivtrafik). Detta eftersom ökad cykling bl.a. kan avlasta linjer med stort resande. Sara berättade vidare att SLL ansvarar för cykelparkeringar vid planering av ny tunnelbana. En utmaning vid befintliga stationer är att SLL inte äger marken för några cykelparkeringar alls. SLL ser dock ett behov att förbättra cykelparkeringar vid många stationer. Eftersom bl.a. markägarfrågorna är komplexa behöver dessa förbättringar av cykelparkeringar vid befintliga stationer lösas i samverkan mellan flera aktörer. Sara berättade att från nästa år kommer SLLs planeringsriktlinjer för infartsparkeringar ändras så att även cykelparkeringar ingår, vilket är ett steg framåt.

Daniel Normark, Uppsala Universitet och utvärderare inom Pilotplats Cykel tog avstamp i ett mellanmänskligt perspektiv. Daniel som forskat om konsumentlogistik, berättade hur cyklister omvandlar sig mellan olika sätt att transportera sig, och att cykelparkeringsplatsen är brytpunkten. Cykeltrafikanten som kör upp på trottoaren för att nå cykelstället uppfattar sig (mer) som fotgängare, den cyklande som färdas på gatan och körbana är ett fordon. Med Stockholmshagen som placeras på körbanenivå är cykeltrafikanten ett fordon (nästan) ända fram till parkeringsplatsen.

Jacob Tell, MyBikePark berättade att cyklandet har ökat i alla nordeuropeiska städer tämligen oavsett förutsättningarna. Jacob listade tre viktiga områden som inte får bli flaskhalsar för utvecklingen med ökad cykling: 1) Yteffektivitet: Både cyklar och cyklister ökar, och cyklisten cyklar tio km till jobbet men vill inte parkera längre än 50 m från slutmålet. Mark är en kritisk resurs vid målpunkter. 2) Stöldsäkerhet: cyklar utvecklas hela tiden och priserna går upp, vilket gör cyklarna mer stöldbegärliga. Cyklister vågar ej använda befintliga cykelparkeringar. 3) Kvalitet: Så som cykelmarknaden utvecklats är gamla cykelställ undermåliga då de förstör cyklarna. Cykelpendlarna är största gruppen i storstäder, och de kräver mer av parkering och infrastruktur. Vi måste höja kvalitetsmålen ett par snäpp för att klara dagens nivå.

Anna Windal, Stadsbyggnadskontoret i Örebro berättade om hur Örebro arbetar för ökad cykling, bland annat genom ett särskild cykelparkeringspott i budgeten. En inventering Örebro gjort visade att de förlorat många cykelparkeringar pga. ombyggnationer av torg, vilket ledde till ökade informella parkeringar. Detta är en anledning till att staden genom ett mer systematiskt arbete, arbetar med förbättringar inom cykelparkeringsområdet. Örebro har även ett Cykelråd med ett 40-tal personer som används som bollplank vid planering. Anna berättade vidare att Örebro gjort en enkät riktad till cykelanvändare för att ta reda på vilka cykelställ de bör satsa på. Tidigare handlade cykelparkeringar enbart om investering och drift – nu vet man också vad Örebroaren vill ha. Örebro, liksom Stockholms stad, planerar framöver att investera i cykelparkering som placeras på gatans körbanenivå, då det är ont om plats på trottoarerna.

Några sammanfattande punkter från seminariet:

• det finns en trend att cykelparkering alltmer placeras på gatumark som komplement till fastighetsmark i stadskärnor. En annan trend är cykelparkering i garage vid nya kontor och kollektivtrafiksstationer,

• finansiering är en viktig fråga, då bra cykelparkeringslösningar vid stationer kräver samverkan. I Örebro finansierades ett cykelhus vid resecentret med hjälp av Citybaneavtalet. En annan aspekt på finansiering är att fastighetsägare vill kunna ta betalt för cykelgarageytan, antingen direkt av användare eller av den som hyr lokal.

• i Stockholm är det en konkurrensfördel när arbetsgivare erbjuder bra och stöldsäker cykelparkering, då det ofta kan vara svårt att finna bra parkering och att många högutbildade cyklar. Att få fler anställda som cykelpendlar kan också ses som en företagsekonomisk vinst då studier visar att anställda som cykelpendlar i genomsnitt har färre sjukdagar.

Seminariet rundades av med att Pelle Envall berättade att det varje år sker cykelstölder för runt 100 miljoner kronor, och att det är ett brott som barn ofta blir utsatta för. Pelle avslutade med en fråga till panelen om huruvida de trodde att cykelstölderna minskat om fem år. Daniel svarade kanske. När cykelställen blir bättre finns en risk att tjuvar anpassar sig. En möjlighet här är GPS-spårning. Sara och Anna svarade ja, att stölderna sannolikt minskar på de platser där nya bättre cykelparkeringslösningar installeras. Jacob svarade att risken för en enskild person att få sin cykel stulen minskar med bättre cykelgarage, men det totala ekonomiska värdet av cyklar minskar nog inte, om vi inte jobbar mycket hårdare mot cykelstölder än nu. Detta pga dyrare cyklar, elcyklar samt nya material och komponenter på cyklarna.

Samtalet avslutades med mingel som sponsrades av Trafikutredningsbyrån. Ett stort tack till alla er som kom och bidrog till den dialog som samtalet syftade till. Tack även till Bonne Mecanique för en inspirerande lokal.

Visionen om cykelstaden: framtidsscenarier

Torsdagen den 6/11 hölls pilotplatsens första Samtal om cykel. Samtalet var fullsatt med nära 60 deltagare. Temat var ”Visionen om cykelstaden: framtidsscenarier” där Pelle Envall, VD på Trafikutredningsbyrån AB, modererade.

Daniel Firth pratar om cykelns roll i framtidens Stockholm, under Samtal om Cykel den 6/11. Foto: J. Hammarbäck.

Henrik Söderström från Trafikkontoret i Stockholms Stad, inledde med att kort berätta om de förändringar som skett på södra Götgatan inom projektet Pilotplats Cykel, med nya bredare supercykelbanor, nya cykelparkeringar och visualisering av grön våg i trafikljusen. Henrik berättade också att Trafikkontoret under hösten tar fram förslag till permanent ombyggnad av södra Götgatan. Denna ombyggnad beräknas ske 2015/16.

Per Lundin, dr i teknikhistoria vid Chalmers berättade om betydelsen av visioner för samhällsbyggnad. Per tog avstamp i sin avhandling om bilsamhällets framväxt. Per sa att en vision behöver uppslutning för att den ska genomföras. Visionen behöver också säga något mer om samhället än bara om den fråga som visionen vill lyfta.

Daniel Firth, chefsstrateg på Trafikkontoret i Stockholms Stad berättade att ökad cykling är ett mål för Stockholms stads trafikplanering. I den så kallade Framkomlighetsstrategin lyfts ambitionen fram att cyklingens andel ska öka från att ca 10 % av alla resor i högtrafik görs med cykel. Målet är att 15 % av alla resor i högtrafik ska ske med cykel år 2030. Förutom att cykeln har den bästa restidspålitiligheten är cykeltransport ytsnål när Stockholm växer och fler behöver resa på samma yta.

Tove Jägerhök, White Arkitekter berättade bl.a. om hur cykeln kan vara viktig för yngre och äldres mobilitet och ibland enda sättet för en äldre person att som inte kan gå att ta sig runt i staden. Krister Spolander, trafikkonsult med förlutet som forskningsledare på VTI berättade hur viktigt det är med en ny finansieringsmodell för cykelinfrastruktur för att kunna bygga bort landets stora cykelinfrastrukturskuld.

På seminariet berördes att ökad uppslutning bakom visionen om Cykelstaden kan nås om:

• fotgängare ser att konflikter minskar när cykeltrafik får ökad yta. Detta genom att cykling inte lika ofta sker på gemensamma gång- och cykelvägar,

• Att taxi ser att ökad cykling är en fördel eftersom de som aktivt väljer färdsätt och som cyklar kan antas använda taxi oftare än vanebilister,

• Att vi slutar prata om fotgängare, cyklister och bilister som olika grupper. De flesta Stockholmare använder alla dessa färdmedel varje månad, och

• att den minoritet personer som regelbundet cyklar om till höger eller visar bristande hänsyn till fotgängares trygghet och komfort minskar ytterligare.

Seminariet avslutades med att Pelle Envall frågade om Stockholm var i början eller slutet av att planera för cykelstaden. Per, Daniels, Toves och Kristers svar på denna fråga var att vi är i början av planering för cykelstaden, och förhoppningsvis i slutet av början.

Ett stort tack till alla er som kom och bidrog till den öppna dialog som samtalet syftade till. Stort tack också till MoveByBike och White Arkitekter som sponsrade mingelmat och dryck. Tack även till Bonne Mecanique för en inspirerande lokal.