Nyheter

2014/12/02 Tidslinje över åtgärder på södra Götgatan

Många förändringar har under sommaren gjorts på södra delen av Götgatan av ett flertal olika entreprenörer och ansvariga. Nedan finner du en tidslinje för att få överblick över de viktigaste åtgärderna mellan Folkungagatan och Skanstull, en ca 800 m lång sträcka. Åtgärder som syftar till att underlätta för cykeltrafiken och få Götgatan att bli en trevligare plats att promenera längs och vistas på. Ladda hem tidslinjen.

2014/10/16: Utvärdering av nya cykelställ på Hornsgatan

Trafikkontoret har installerat nya cykelställ på Hornsgatan. Mellan den 16/10 och den 27/11 har enkätsvar samlats in för att ta reda på hur de nya cykelställen upplevs, och databearbetning av enkätsvaren pågår just nu. Tack till alla som tog sig tid att svara på enkäten!

De tre nya cykelställen kallas för Stockholmshagen. De finns sedan augusti utplacerade vid Hornsgatan 45, 68 och 86. Stockholmshagen finns också på flera andra platser i staden.

2014/06/12: Ladda ner mobilappen

Cyklar du på eller genom Södermalm, Gamla stan eller Hammarby sjöstad? Då kan du hjälpa oss. Ladda upp fem eller fler cykelresor med Iphone-appen BikeRoute. Gör så innan innan 30 augusti 2014 och du kan vinna ett av flera priser. Att använda appen är enkelt. Instruktioner för att ladda ner appen finns här.

2014/05/22 Arbete med nya cykelbanor startas

Nu börjar de nya cykelbanorna målas upp på södra Götgatan. De gula streck som målas idag visar var cykelbanorna inom Pilotplats cykel kommer finnas under demonstrationsperioden 2014-2015. Arbete sker successivt så cykla lugnt under ombyggnaden. Bilden nedan visar hur långt arbetet kommit i närheten av Skanstull på förmiddagen torsdagen den 22 maj.


2014/04/17 Vägarbete på Götgatan (Inte ombyggnation)

Under april och början av maj månad pågår arbete med ny gasledning på Götgatan. Detta har inget med Pilotplats Cykel att göra. Entreprenör för omledningen är NCC. Försöket med nya bredare cykelbanor på Götgatan förväntas starta i juni 2014. Mer info om exakta datum kommer på stadens hemsida om södra Götgatan så småningom.

2014/04/16 Rapport från workshop

Nu ligger material uppe från Workshopen 29 november.

Rapport från Pilotplats Cykel-workshop och Sammanställning av svarsposters som du hittar under fliken ”Publikationer”.

Workshopen gav viktig input till det åtgärdsprogram som Trafikutredningsbyrån nu tagit fram.

2014/04/04 Pilotplats Cykels förstudier av Södra Götgatan igång

Stockholms stads planer på att fördela om ytan på Götgatan till fördel för cyklister och fotgängare börjar närma sig genomförande. Ärendet ska, tillsammans med flera andra beslut som har med Pilotplats Cykel att göra, upp till beslut i Trafiknämnden den 8 april.

Ett positivt beslut innebär alltså tummen upp för de förändringar på Götgatan som redan nu förbereds och som förväntas bli klara under juni månad. De senaste två veckorna har undersökningsmaskineriet gått för högvarv. Vid sidan av Trafikkontorets egna mätningar bidrar Pilotplats Cykel bland annat med filmning från cykel, hastighets- och ytjämnhetsmätning per cykel, fotgängarräkningar, etnografiska undersökningar och filmning för analys bland annat av trafikbeteende, interaktion och konfliktsituationer trafikanter emellan.

Förstudierna kommer under hösten att kompletteras med ”under tiden”-studier, vilket sammantaget ger ett grundligt underlag för beslut om en permanent utformning av Södra Götgatan.

Mer information om Södra Götgatan-projektet finns på stadens hemsida.

2014/03/06 Framkomlighet Stockholm på Kulturhuset

Tisdag 11 mars kommer Trafikborgarrådet Ulla Hamilton att ställa frågor och diskutera med Martin Emanuel, projektledare för Pilotplats Stockholm samt Tony Grimaldi, koncernchef Cycleurope.

Från den 18 februari och sju veckor framåt kommer Framkomlighetsstrategin att ställas ut på Kulturhuset under namnet ”Framkomlighet i Stockholm”. Syftet är att informera stockholmarna om framkomlighetsstrategin och de åtgärder som genomförs i staden i enlighet med denna. Med ett Stockholm som växer behöver fler stockholmare välja effektiva sätt att transportera sig på och det är vår förhoppning att genom denna utställning uppmuntra och uppmana fler stockholmare att gå, cykla eller åka kollektivt.

Ulla Hamilton kommer att finnas på plats varje tisdag kl 11.30 – 12.30 för att diskutera olika teman med inbjudna gäster. Alla är naturligtvis välkomna att komma och lyssna och ställa frågor.

2014/02/04 Artikel i Fria tidningen

En artikel publicerades den 31 januari i Fria Tidningen Stockholm. Där uttalar sig både Per Ankersjö och Martin Emanuel om hur stadsutrymmet nu omprioriteras för att släppa in cyklar lite mer.

Artikeln finns att läsa på webben här.

Vill du veta mer om förslagen som diskuteras kan du titta i workshopmaterialet här.

2013/12/03 Material från Workshop

Den 29:e november genomförde vi den första stora workshopen i projektet. Ett femtiotal deltagare lyssnade under förmiddagen på föredrag om användbarhet, utvärdering och cykelåtgärder. Det var en mycket givande dag för många olika intressenter. Ute i foajén var det lite utställning av cyklar och tjänsteföretag som arbetar för bättre cykelplanering. Under eftermiddagen hade vi en gemensam workshop där vi granskade de föreslagna åtgärderna.

Här är några av dagens presentationer

Martin Emanuel presentation Pilotplats Cykel 29nov2013

Ladda hem presentation

Ulrika Gunnarsson Östling, Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH

Ladda hem presentation

Elina Eriksson, Centre for Sustainable Communications, KTH

Ladda hem presentation

Daniel Normark, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet

Ladda hem presentation

Camilla Byström presentation Pilotplats Cykel 29nov2013

Ladda hem presentation

Pelle Envall presentation Pilotplats Cykel 29nov2013

Ladda hem presentation

Här finns alla de Posters till workshop Pilotplats Cykel 29nov2013 som vi använde. Notera att illustrationerna på dessa posters, och tidsplanerna är preliminära och att Trafikkontoret under vintern och våren tar fram slutgiltiga utformningar av förbättringsåtgärderna.

2013/11/04 Workshop: Testplats cykel

Pilotplats Cykel i Stockholm bjuder in till Workshop för Användbarhet och acceptans av cykellösningar

Tid: fredagen den 29 november, kl. 9.00–16.00

Plats: Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4

Ökad cykling svarar idag mot mål på flera olika policyområden, inte minst ökad folkhälsa och attraktivare städer. Men ökad cykling ställer oss också inför reella och upplevda problem som ofta bottnar i konflikter kring hur städers begränsade utrymme bör fördelas och utnyttjas. Projektet Pilotplats Cykel vill bidra till att cykelåtgärder utformas på ett sätt som gör cykling mer attraktivt och samtidigt minimerar konsekvenserna för andra. Dessutom ska Pilotplats Cykel fungera som en så kallad testbädd för företag och organisationer som vill pröva sina cykelrelaterade produkter och tjänster i verklig gatumiljö och under cyklisters och andra medborgares aktiva medverkan. Vi inom Pilotplats Cykel bjuder nu in till en heldag av seminarier, workshops och förevisningar av cykelrelaterade innovationer.

Förmiddagen ägnas åt föredrag om Pilotplats Cykel och särskilt olika perspektiv på hur användare kan involveras vid utvärdering och design av cykelåtgärder.

Eftermiddagens workshop ägnas åt gruppdiskussioner kring fyra olika cykelåtgärder som är aktuella på Södermalm under det närmaste året. Workshopen syftar till att identifiera problem och farhågor kring dessa åtgärder, vilka sedan kommer att utredas inom ramen för Pilotplats Cykel.

Eftermiddagens workshopdel reserveras för representanter för organisationer som verkar på stadstrafikområdet. Har ditt företag en (idé till) produkt eller tjänst som ni vill pröva inom ramen för Pilotplats Cykel? Då är du välkommen till förmiddagens seminariedel där du får veta mer om projektets övergripande filosofi. Du erbjuds också möjlighet att i fikapauser under organiserade former presentera ditt företags produkt eller tjänst för workshopdeltagarna. Kontakta Martin Emanuel för mer information.

Pilotplats Cykel i Stockholm genomförs i samarbete mellan Stockholms stadsledningskontor, Uppsala STS/ Uppsala universitet och TUB Trafikutredningsbyrån och med stöd från VINNOVA.

Program

INLEDNING 9.00–9.30

Workshopen öppnas av Per Ankersjö, stadsmiljöborgarråd i Stockholm

Martin Emanuel, ”Pilotplats Cykel: Några utgångspunkter”

UTVÄRDERING I 9.30–10.30

Ulrika Gunnarsson Östling, Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH,

”Medinflytande i planeringssammanhang – något för trafikplanering?”

Elina Eriksson, Centre for Sustainable Communications, KTH, ”Användarorienterad design – något för trafikplanering?”

FIKA MED FÖREVISNING AV CYKELRELATERADE INNOVATIONER 10.30–11.00

UTVÄRDERING II 11.00–12.00

Jonas Söderström, inUse, ”Användbara cykellösningar eller ett skit(trafik)system?”

Niklas Hansson, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet, ”Konsumenter i stadsrummet: Ett cykelsadelperspektiv”

LUNCH 12.00–13.00

INLEDNING CYKELÅTGÄRDER 13.00–13.30

Johanna Salén, ”Cykelplanering i Stockholm”

Pelle Envall, ”Pilotplats Cykel: Åtgärdsförslag första fasen”

CYKELÅTGÄRDER I 13.30–14.15

Parallella sessioner: Åtgärd 1 och 2 (Breddade cykelbanor respektive placering av cykelställ)

FIKA MED FÖREVISNING AV CYKELRELATERADE INNOVATIONER 14.15–14.45

CYKELÅTGÄRDER II 14.45–15.30

Parallella sessioner: Åtgärd 3 och 4 (Grön våg för cyklister respektive högersväng utan stopp för cyklister)

UPPSAMLING CYKELÅTGÄRDER OCH AVSLUTNING 15.30–16.00

2013/11/01 Vinnovas beskrvning av projektet

När projektet fick projektmedel annonserades det ut på Vinnovas hemsida.

Vinnovas hemsida

2013/10/29 Södermalmsnytt skriver om Pilotplats Cykel

Den lokala stadsdelstidningen skriver om Pilotplats Cykel. De fick en intervju med Per Ankersjö precis efter att kommunfullmäktige tagit beslut om budgeten.

Artikel