Utvärderingsresultat

Framtidsscenarier: Götgatan som världens bästa trafikmiljö, jan 2015

Pilotplats Cykel har låtit Anna Erlandson, projektledare, och Josefin Wangel, forskare på KTH, genomföra intervjuer och workshops med framtidsscenarier för södra Götgatan. Rapporten På min gata i stan: Götgatan som världens bästa trafikmiljö redovisar resultaten från intervjuer med affärsinnehavare utmed Götgatan och två workshops med fokusgrupper bestående av yrkesutövare respektive cyklister som regelbundet utnyttjar Götgatan för olika ändamål. Både intervjuer och workshops genomfördes utifrån en erfarenhetsbaserad metod; deltagarnas egna erfarenheter togs som utgångspunkt för konkreta problembeskrivningar och för att finna möjliga lösningar. Metoden är ett sätt att komma till rätta med skevheter i termer av representativitet, eftersom den tillåter alla att träda fram som ”experter”. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att resultatet är beroende av fokusgruppernas sammansättning. Med det förbehållet är förhoppningen att rapporten kommer att utgör ett (av flera!) underlag när nya åtgärder inom ramen för Pilotplats Cykel ska identifieras: åtgärder för ökad, enklare och säkrare cykling, och för mindre konflikter mellan cyklister och andra trafikanter, som tar utgångspunkt i behov hos de faktiska användarna av södra Götgatan.

Ladda hem rapport

Utvärdering av nya cykelställ på Hornsgatan, enkätstudie, dec 2014

En enkätstudie genomfördes mellan 16/10 - 27/11 där respondenter bland annat fick svara på frågor om de nya cykelställ av typen Stockholmshage som placerats ut på Hornsgatan under 2014. Några av enkätens resultat har jämförts med liknande frågor från studien Goda Cykelparkeringar. Utvärderingsresultaten visar bland annat att stöldsäkerheten i Stockholmshagen får sämre betyg än i jämförande studie, men att drygt hälften trots stöldsäkerheten föredrar Stockholmshagen framför pollare på trottoar. Den främsta anledningen till att parkera på Hornsgatan var för att besöka caféer, restauranger och butiker, och därmed bör cykelställ i första hand placeras i anslutning till dessa. Stockholmshagens barriär mot trottoaren upplevs som ett problem bland respondenterna. Utvärderingens bedömning är att Stockholmshagen ur ett användarperspektiv, med vissa modifieringar (placering, stöldsäkerhet och barriäreffekter), är ett bra komplement till befintliga cykelställstyper som används i staden.

Ladda hem rapport

Användning av två olika typer av cykelställ på Hornsgatan, dec 2014

Rapporten redovisar en jämförelse mellan antal cyklar parkerade i två olika typer av cykelställ på Hornsgatan. Resultatet visar att cykelställ på trottoar av pollartyp i de flesta fall har högre beläggning än cykelstället Stockholmshagen. Cykelställ på trottoar är placerade något närmare viktiga entréer än Stockholmshagen, även om det generellt rör sig om några meter. Resultatet av studien ska läsas tillsammans med slutsatserna av den enkätstudie som genomförts om användares syn på Stockholmshagens cykelställ (se längre upp på denna sida).

Ladda hem rapport

Utvärdering av lastzoner på södra Götgatan, dec 2014

Rapporten redovisar resultatet av den studie av lastzoner som gjorts på södra Götgatan, före- och efter ombyggnationen. På Pilotplats Cykels workshop som hölls i november 2013 identifierades en farhåga att den nya utformningen av södra Götgatan med bredare cykelbanor skulle leda till konflikter mellan cykeltrafik och lastning och lossning av varor. Utvärderingen visar att konflikterna mellan cykeltrafik och gods är få, och att inga förändringar av lastzoner rekommenderas ur cykeltrafikens perspektiv. Eventuella önskemål om att underlätta lastning och lossning av varor från leverantörer på södra Götgatan sker sannolikt kostnadseffektivast genom att beivra och förhindra att motorfordonsförare felaktigt använder lastzoner som parkeringsplats.

Ladda hem rapport

Utvärdering av cykelställ Stockholmshagen på Götgatan, nov 2014

Rapporten redovisar användning av olika typer av cykelställ på södra Götgatan, och särskilt beläggning för de nya cykelställen av typen Stockholmshage som installerades under sommaren 2014. Syftet med studien är att se huruvida något eller några av Stockholmshagarna bör flyttas till bättre plats vid en permanent ombyggnad av gatan, då för att underlätta för cykeltrafikanter. Utvärderingen visar att beläggningen är varierande, och att avstånd och rak väg till frekvent besökta entréer är viktigast. Rekommendationer är att cykelställen i första hand placeras till höger i färdriktning, då de används mer, samt att kompletterande ställ till vänster eventuellt kan underlätta för ärende på ’fel’ sida av gatan.

Ladda hem rapport

Utvärdering av ytjämnhet på södra Götgatans cykelbanor, nov 2014

Rapporten redovisar resultatet av den ytjämnhetsmätning som gjorts för cykelbanorna på södra Götgatan, före och efter ombyggnaden i juni 2014. Mätningen visar på liknande ytjämnhet före och efter ombyggnaden. Farhågan att de nya cykelbanorna skulle vara signifikant ojämnare och därmed ha sämre komfort pga äldre vägbeläggning var alltså överskattad. Att ytjämnhetskvaliteten är liknande på den nya bredare cykelbanan som på den äldre smalare cykelbanorna beror antagligen bl.a. på färre ramper och knixigheter längs nya raka banan jämfört med den gamla smalare cykelbanan. Rapportpresentationen inkluderar även en jämförelse med Hornsgatan. De relativt nyasfalterade cykelfälten på Hornsgatan har som väntat betydligt bättre ytjämnhetskvalitet.

Ladda hem rapport

Rapport om åtgärder inom projektet, sept 2013

Rapport från Pilotplats Cykel-workshop är minnesanteckningar från workshopen.

Ladda hem rapport